Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam ưu tiên nhận đăng những bài viết do các tác giả gửi đến, tập trung trong các chủ đề sau đây:

Cơ chế nhuận bút:

+ Đối với các bài hướng dẫn và dạy làm báo: 100 000 VNĐ ( 4.5 USD)
+ Đối với các bài luận về tình hình xã hội: 100 000 VNĐ ( 4.5 USD)
+ Đối với các bài viết đề xuất được một chính sách mới cho vấn đề nghiệp đoàn lao động độc lập: 300 000 VNĐ (14 USD)
+ Đối với các bài viết đề xuất được một phương pháp hành động mới để tổ chức được một nghiệp đoàn lao động độc lập: 300 000 ( 14 USD)

+ Đối với các bài viết đề xuất được một chương trình hành động mới, mở ra được một hướng đi mới cho dân tộc Việt Nam, đồng thời tác giả đích thân xắn tay áo vào làm việc, lao động trong chương trình hành động đó: 500 000 VNĐ ( 23 USD)

Chính sách nhuận bút mới này được áp dụng từ ngày chủ nhật 28/09/2018 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Địa chỉ điện thư nhận bài từ tác giả và độc giả: info@nghiepdoanbaochi.org

Advertisements