Tiến sĩ lịch sử đảng nhảy sang làm chủ tịch Hội Nông Dân

Untitled
Thào Xuân Sùng

“Đồng chí” Chủ tịch mới của Hội nông dân Thào Xuân Sùng của chúng ta là Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Đảng, chứ hông phải đồ bỏ đâu nghen. Phải chi ổng là tiến sĩ nông ngiệp hoặc tiến sĩ kinh tế cũng đỡ ngược đời cho xứ sở văn minh nông nghiệp này. Tiếp tục đọc “Tiến sĩ lịch sử đảng nhảy sang làm chủ tịch Hội Nông Dân”