Giới thiệu học bổng Nguyễn Thái Học

Ghi chú: Bạn có thể gửi email  nhờ Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam chúng tôi viết thư giới thiệu đặc biệt đến học bổng Nguyễn Thái Học, để nộp kèm theo đơn xin học bổng và được ban giám khảo học bổng cấp cho bạn theo sự ưu tiên. Học bổng này áp dụng cho những người có đóng góp cho nền giáo dục nước nhà. Học bổng áp dụng cho sinh viên và cựu sinh viên , giảng viên đặc biệt hoặc người mới ra trường.

Tiếp tục đọc “Giới thiệu học bổng Nguyễn Thái Học”