Dưới đây là danh sách 6 nghiệp đoàn trực thuộc Khối nghiệp đoàn lao động Viêm Việt mà trong đó Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam là một thành viên. Các nghiệp đoàn vận hành theo Cơ cấu Việt Nho và lấy bác ái làm nền tảng tinh thần. Mỗi nghiệp đoàn đều có quyền tự trị và được giữ bản sắc của mình. Mỗi nghiệp đoàn ấy làm đối tác và giúp đỡ tương thông với các nghiệp đoàn còn lại.

 

1/ Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam ( https://nghiepdoansinhvien.org)

2/ Nghiệp đoàn tin học Việt Nam ( https://nghiepdoantinhoc.org)

3/ Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam ( https://nghiepdoangiaochuc.org)

4/ Nghiệp đoàn tài xế Việt Nam ( https://nghiepdoantaixe.org)

5/ Nghiệp đoàn y tế Việt Nam ( https://nghiepdoanyte.org)

6/ Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam ( https://nghiepdoansankhau.home.blog)

Trong giai đoạn 2018-2020, Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam đặt quan hệ đối tác chiến lược  với Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

Xem bản ghi nhớ giữa hai nghiệp đoàn về giao ước đối tác chiến lược tại đây: https://goo.gl/ANMDGH

Nếu bạn là một tổ chức nghiệp đoàn cùng loại, muốn  đăng ký làm đối tác của chúng tôi trong những chương trình hành động chung, mời gửi thư về địa chỉ điện thư: info@nghiepdoanbaochi.org

 

Xin chân thành cám ơn.

Advertisements