Để đăng ký làm thành viên tập sự của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam, xin mời bạn hoàn thành mẫu đơn sau đây:

Cách khác,  đơn giản bạn chỉ cần gửi bản  tự thuật đến địa chỉ điện thư: info@nghiepdoanbaochi.org

nghiepdoanbaochi@gmail.com