maxresdefault.jpg

Nam Phi

Bầu cử là một tính năng trung tâm của nền dân chủ. Để bầu cử thể hiện ý chí của cử tri, bầu cử phải tự do và công bằng.

“Tự do” có nghĩa là tất cả những người có quyền bỏ phiếu đều có quyền được đăng ký và bỏ phiếu và phải được tự do lựa chọn. Ở Nam Phi, mọi công dân trên 18 tuổi đều có quyền bỏ phiếu. Một cuộc bầu cử được coi là “tự do” khi bạn có thể quyết định có bỏ phiếu và bỏ phiếu tự do cho ứng cử viên hoặc đảng mà bạn chọn mà không sợ hãi hay đe dọa. Một cuộc bầu cử trực tuyến miễn phí cũng là một cuộc bầu cử mà bạn tự tin rằng người bạn bỏ phiếu chỉ có bạn biết và vẫn là bí mật của bạn.

“Công bằng” có nghĩa là tất cả các đảng chính trị đã đăng ký có quyền bình đẳng để tranh cử các cuộc bầu cử, để chiến dịch ủng hộ cử tri và để tổ chức các cuộc họp và các cuộc biểu tình. Điều này cho mỗi một đảng chính trị một cơ hội công bằng để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho họ. Một cuộc bầu cử công bằng cũng là một cuộc bầu cử trong đó tất cả các cử tri đều có cơ hội bình đẳng để đăng ký, trong đó tất cả các phiếu được đếm một cách công bằng không gian lận và kết quả được công bố phản ánh tổng số phiếu thực tế.

Thụy Sĩ

Công bố trên tiêu chí cho bầu cử tự do và công bằng

Được Hội đồng liên nghị viện nhất trí thông qua tại phiên họp thứ 154 (Paris, ngày 26 tháng 3 năm 1994)

Hội đồng liên nghị viện,

Khẳng định lại tầm quan trọng của Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó xác định rằng thẩm quyền cai trị sẽ dựa trên ý chí của người dân như thể hiện trong các cuộc bầu cử định kỳ và chính đáng,

Công nhận và tán thành các nguyên tắc cơ bản liên quan đến bầu cử tự do và công bằng định kỳ đã được các quốc gia công nhận trong các văn kiện nhân quyền phổ quát và khu vực, bao gồm quyền của mọi người tham gia trực tiếp vào chính phủ của quốc gia mình hoặc gián tiếp thông qua các đại diện được lựa chọn tự do, bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử như vậy bằng cách bỏ phiếu kín, để có cơ hội bình đẳng trở thành ứng cử viên cho cuộc bầu cử và đưa ra quan điểm chính trị của mình, cá nhân hoặc liên kết với người khác,

Ý thức được rằng mỗi quốc gia có quyền chủ quyền, phù hợp với ý chí của người dân, tự do lựa chọn và phát triển các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa của riêng mình mà không bị các quốc gia khác, tuân thủ nghiêm ngặt Hiến chương Liên hợp quốc,

Với mong muốn thúc đẩy việc thành lập các hệ thống dân chủ, đa nguyên của chính phủ đại diện trên toàn thế giới,

Nhận thấy rằng việc thiết lập và củng cố các quy trình và thể chế dân chủ là trách nhiệm chung của các chính phủ, các lực lượng bầu cử và tổ chức chính trị, rằng các cuộc bầu cử định kỳ và chân chính là một yếu tố cần thiết và không thể thiếu trong các nỗ lực bền vững để bảo vệ các quyền và lợi ích của chính quyền và, như một vấn đề kinh nghiệm thực tế, quyền của mọi người tham gia vào chính phủ của đất nước mình là một yếu tố quan trọng trong việc hưởng thụ hiệu quả bởi tất cả các quyền con người và các quyền tự do cơ bản,

Hoan nghênh vai trò mở rộng của Liên Hợp Quốc, Liên minh Nghị viện, các tổ chức khu vực và hội đồng nghị viện, và các tổ chức phi chính phủ quốc tế và quốc gia trong việc cung cấp hỗ trợ bầu cử theo yêu cầu của chính phủ,

Do đó, thông qua Tuyên bố sau đây về Bầu cử tự do và công bằng, và thúc giục Chính phủ và Nghị viện trên toàn thế giới được hướng dẫn bởi các nguyên tắc và tiêu chuẩn được nêu trong đó:

  1. Bầu cử tự do và công bằng

Ở bất kỳ quốc gia nào, thẩm quyền của chính phủ chỉ có thể xuất phát từ ý chí của người dân như thể hiện trong các cuộc bầu cử chính đáng, tự do và công bằng được tổ chức đều đặn trên cơ sở quyền bầu cử phổ thông, bình đẳng và bí mật.

  1. Quyền bỏ phiếu và bầu cử

(1) Mọi công dân trưởng thành đều có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, trên cơ sở không phân biệt đối xử.

(2) Mọi công dân trưởng thành đều có quyền tiếp cận một thủ tục hiệu quả, vô tư và không phân biệt đối xử để đăng ký cử tri.

(3) Không một công dân đủ điều kiện bầu cử sẽ bị từ chối quyền bỏ phiếu hoặc không đủ tư cách đăng ký với tư cách là cử tri, trừ khi theo các tiêu chí có thể kiểm chứng khách quan theo quy định của pháp luật, và với điều kiện là các biện pháp đó phù hợp với nghĩa vụ của chính phủ theo luật pháp quốc tế.

(4) Mọi cá nhân bị từ chối quyền bầu cử hoặc bị từ chối quyền đăng ký làm cử tri sẽ có quyền kháng cáo lên một cơ quan tài phán có thẩm quyền để xem xét các quyết định đó và sửa lỗi kịp thời và hiệu quả.

(5) Mọi cử tri đều có quyền tiếp cận bình đẳng và hiệu quả đến một khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử của mình.

(6) Mọi cử tri đều có quyền thực hiện quyền bình đẳng của mình với người khác và để phiếu bầu của họ có trọng lượng tương đương với trọng số của người khác.

(7) Quyền bỏ phiếu trong bí mật là tuyệt đối và sẽ không bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào.

  1. Quyền và trách nhiệm của ứng cử viên, đảng và chiến dịch

(1) Mọi người đều có quyền tham gia vào chính phủ của đất nước họ và sẽ có cơ hội bình đẳng để trở thành ứng cử viên cho cuộc bầu cử. Các tiêu chí tham gia vào chính phủ sẽ được xác định theo hiến pháp và luật pháp quốc gia, và các xác định ở phạm vi quốc gia không thể nào không phù hợp với nghĩa vụ quốc tế của chính phủ.

(2) Mọi người đều có quyền tham gia, hoặc cùng với những người khác thành lập, một đảng hoặc tổ chức chính trị với mục đích cạnh tranh trong một cuộc bầu cử.

(3) Mọi người cá nhân và cùng với những người khác có quyền:

    Để bày tỏ ý kiến chính trị mà không bị can thiệp;

    Để tìm kiếm, nhận và truyền đạt thông tin và đưa ra lựa chọn sáng suốt;

    Để di chuyển tự do trong nước để vận động bầu cử;

    Để vận động bầu cử trên cơ sở bình đẳng với các đảng chính trị khác, bao gồm cả đảng thành lập chính phủ hiện tại.

(4) Mọi ứng cử viên cho bầu cử và mọi đảng chính trị sẽ có cơ hội tiếp cận với các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các phương tiện truyền thông đại chúng, để đưa ra quan điểm chính trị của họ.

(5) Quyền của ứng cử viên về an ninh cá nhân đối với tính mạng và tài sản của họ sẽ được công nhận và bảo vệ.

(6) Mọi cá nhân và mọi đảng phái chính trị đều được hưởng quyền bảo vệ từ luật pháp và được hưởng các biện pháp khắc phục vi phạm các quyền chính trị và bầu cử.

(7) Các quyền trên chỉ có thể bị hạn chế trong những trường hợp với bản chất đặc biệt phù hợp với pháp luật và cần thiết một cách hợp lý trong một xã hội dân chủ vì lợi ích an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hoặc đạo đức cộng đồng, hoặc bảo vệ các quyền và tự do của người khác và miễn là chúng phù hợp với nghĩa vụ của các quốc gia theo luật pháp quốc tế. Các giới hạn (có thể chấp nhận được) đối với ứng cử, việc thành lập và hoạt động của các đảng chính trị và quyền vận động chính trị trong bầu cử sẽ không được áp dụng để vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị hoặc quan điểm khác, quốc gia hoặc xã hội nguồn gốc, tài sản, nơi sinh hoặc những phân biệt khác.

(8) Mọi cá nhân hoặc đảng chính trị mà quyền ứng cử, quyền tụ tập hoặc vận động bị từ chối hoặc hạn chế sẽ có quyền kháng cáo lên cơ quan có thẩm quyền để xem xét các quyết định đó và sửa lỗi kịp thời và hiệu quả.

(9) Ứng cử viên, đảng và chiến dịch vận động tranh cử chịu trách nhiệm trước cộng đồng. Đặc biệt, không có ứng cử viên hoặc đảng chính trị nào tham gia vào việc dùng bạo lực.

(10) Mọi ứng cử viên và đảng chính trị cạnh tranh trong một cuộc bầu cử sẽ tôn trọng các quyền và tự do của người khác.

(11) Mọi ứng cử viên và đảng chính trị cạnh tranh trong một cuộc bầu cử sẽ chấp nhận kết quả của một cuộc bầu cử tự do và công bằng.

  1. Quyền và trách nhiệm của các quốc gia

(1) Các quốc gia cần thực hiện các bước lập pháp cần thiết và các biện pháp liên hệ, theo quy trình lập hiến của họ, để đảm bảo các quyền và khuôn khổ thể chế cho các cuộc bầu cử định kỳ và chính đáng, tự do và công bằng, theo nghĩa vụ của các quốc gia khi họ ký kết và tình nguyện tuân thủ theo luật pháp quốc tế. Đặc biệt, các quốc gia nên:

    Thiết lập một thủ tục hiệu quả, vô tư và không phân biệt đối với việc đăng ký cử tri;

    Thiết lập các tiêu chí rõ ràng để đăng ký cử tri, như tuổi, quốc tịch và nơi cư trú, và đảm bảo rằng các quy định đó được áp dụng mà không có sự phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào;

    Cung cấp cho sự hình thành và hoạt động tự do của các đảng chính trị, có thể điều chỉnh tài trợ các đảng chính trị và các chiến dịch bầu cử, đảm bảo sự cách ly giữa đảng và Nhà nước, và thiết lập các điều kiện cạnh tranh trong bầu cử lập pháp trên cơ sở công bằng;

    Khởi xướng hoặc tạo điều kiện cho các chương trình giáo dục công dân quốc gia, để đảm bảo rằng người dân đã quen thuộc với các thủ tục và vấn đề bầu cử;

(2) Ngoài ra, các quốc gia cần thực hiện các bước chính sách và thể chế cần thiết để đảm bảo thành tựu tiến bộ và củng cố các mục tiêu dân chủ, bao gồm thông qua việc thiết lập một cơ chế trung lập, vô tư hoặc cân bằng để quản lý bầu cử. Khi làm như vậy, họ nên, trong số các vấn đề khác:

    Đảm bảo rằng những người chịu trách nhiệm về các khía cạnh khác nhau của cuộc bầu cử được đào tạo và hành động một cách vô tư, và các quy trình bỏ phiếu mạch lạc được thiết lập và được công chúng biết đến;

    Đảm bảo việc đăng ký cử tri, cập nhật các cuộn phiếu bầu cử và thủ tục bỏ phiếu, với sự hỗ trợ của các quan sát viên trong nước và quốc tế khi thích hợp;

    Khuyến khích các bên, ứng cử viên và giới truyền thông chấp nhận và thông qua Bộ quy tắc ứng xử để điều hành chiến dịch bầu cử và thời kỳ bỏ phiếu;

    Đảm bảo tính toàn vẹn của lá phiếu thông qua các biện pháp thích hợp để ngăn chặn nhiều cuộc bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu của những người không có quyền;

    Đảm bảo tính toàn vẹn của quá trình kiểm phiếu.

(3) Các quốc gia sẽ tôn trọng và đảm bảo quyền con người của tất cả các cá nhân trong lãnh thổ của họ và chịu sự quản lý của họ. Trong thời gian bầu cử, Nhà nước và các cơ quan của nó phải đảm bảo:

    Sự tự do di chuyển, hội họp, lập hội và biểu hiện đó được tôn trọng, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc biểu tình và các cuộc họp chính trị;

    Các đảng và ứng cử viên đó được tự do truyền đạt quan điểm của mình với cử tri, và họ được hưởng quyền bình đẳng trong việc tiếp cận với các phương tiện truyền thông nhà nước và dịch vụ công cộng;

    Rằng các bước cần thiết được thực hiện để đảm bảo bảo hiểm phi đảng phái trong các phương tiện truyền thông nhà nước và dịch vụ công cộng.

(4) Để các cuộc bầu cử được công bằng, các quốc gia nên thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng các đảng và ứng cử viên có cơ hội hợp lý để trình bày nền tảng bầu cử của họ.

(5) Các quốc gia nên thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết và phù hợp để đảm bảo rằng nguyên tắc bỏ phiếu kín được tôn trọng và cử tri có thể tự do bỏ phiếu bầu của họ, mà không sợ hãi hay đe dọa.

(6) Hơn nữa, các cơ quan nhà nước cần đảm bảo rằng lá phiếu được tiến hành để tránh gian lận hoặc bất hợp pháp khác, rằng an ninh và tính toàn vẹn của quy trình được duy trì và việc kiểm phiếu được thực hiện bởi nhân viên được đào tạo, chịu sự giám sát và / hoặc xác minh vô tư.

(7) Các quốc gia nên thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết và phù hợp để đảm bảo tính minh bạch của toàn bộ quá trình bầu cử, bao gồm, thông qua sự hiện diện của các đại lý đảng và các nhà quan sát được công nhận hợp lệ.

(8) Các quốc gia nên thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng các bên, ứng cử viên và người ủng hộ được hưởng an ninh bình đẳng và chính quyền Nhà nước thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn bạo lực bầu cử.

(9) Các quốc gia cần đảm bảo rằng các vi phạm nhân quyền và khiếu nại liên quan đến quá trình bầu cử được xác định kịp thời trong khung thời gian của quá trình bầu cử và có hiệu quả bởi một cơ quan độc lập và vô tư, như ủy ban bầu cử hoặc tòa án.

Tiến sĩ Phạm Đình Bá- đại học Toronto, Canada

Nguồn:

Nam Phi: https://www.civicsacademy.co.za/video/free-and-fair-elections/

Thụy Sĩ: http://archive.ipu.org/cnl-e/154-free.htm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s