ho-tro-hon-7-trieu-dongm2-dat-khu-vuon-rau-loc-hung-07-.1666
Bên trong khu vườn rau Lộc Hưng trước khi các công trình xây dựng trái phép bị cưỡng chế.

Mức hỗ trợ là 7.055.000 đồng/m2 và một số chính sách hỗ trợ thêm. Chính quyền quận Tân Bình cam kết tạo mọi điều kiện để người dân được chăm lo Tết đầy đủ, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, thăm viếng khi ốm đau. (1)

Chính quyền quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nói rằng những người được hỗ trợ là người trực tiếp sử dụng đất và canh tác hoa màu trên đất nông nghiệp ở khu vườn rau Lộc Hưng, kể cả các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền canh tác tại khu đất trên bằng giấy tay từ ngày 3-1-2019 trở về trước.

Trong bài viết này, ngoài thắc mắc việc một khi chính quyền đã phá nát toàn bộ diện tích nhà cửa cất trên đất nông nghiệp ở khu vườn rau Lộc Hưng, thì sẽ căn cứ vào đâu để xác định diện tích cụ thể từng người đã sử dụng đất tại đây cho mức hỗ trợ?; Hai vấn đề còn lại là tại sao không có khung bồi thường, mà chỉ là hỗ trợ? Pháp luật hiện hành quy định ra sao trong việc hỗ trợ khi bị thu hồi đất nông nghiệp?

Các văn bản pháp lý chuyên ngành được viện dẫn trong bài viết này, có thể tải về tại trang web của trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (2).

Tại sao không bồi thường về đất của cư dân vườn rau Lộc Hưng?

Điều 77, Luật Đất đai năm 2013 quy định bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

  1. a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;
  2. b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;
  3. c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
  4. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này”.

Như vậy từ các căn cứ luật định nói trên cho thấy khi nhà nước thu hồi đất ở khu vườn rau Lộc Hưng, thì cư dân nơi đây phải được bồi thường về đất, chi phí đầu tư còn lại vào đất như chi phí san lấp mặt bằng, chi phí làm tăng độ màu mỡ của đất,… và dĩ nhiên là người dân cần chứng minh việc đầu tư vào đất để yêu cầu bồi thường. Điều đó nằm ở nội dung thuộc Khoản 3 Điều 114 Luật đất đai năm 2013 như sau:

“3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định…”.

Và Điểm đ Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất”.

Từ quy định vừa kể, cho biết giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nơi có đất được sử dụng làm căn cứ để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Việc xác định giá đất cụ thể phải bảo đảm các nguyên tắc sau: theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá; theo thời hạn sử dụng đất; phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất; cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau (Điều 112 Luật Đất đai năm 2013).

Ngoài ra còn căn cứ kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường (Điều 15 Nghị định 44/2014/NĐ-CP). Do đó cần yêu cầu chính quyền quận Tân Bình phải minh bạch về xác định giá đất ở khu vườn rau Lộc Hưng mà chính quyền đưa ra là 7.055.000 đồng/m2, do các cơ quan chuyên môn nào xác định, qua đó mới có thể giải tỏa được thắc mắc của người dân về số tiền thỏa đáng hay chưa?

Luật pháp quy định ra sao về hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp của người dân?

Các khoản nhà nước hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất bao gồm: Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở; hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở; các khoản hỗ trợ khác (Khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013).

Cụ thể, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, và mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp thành phố Hồ Chí Minh quy định (Điều 20 Nghị định 47/2014/NĐ-CP).

Việc hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền với mức cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó. Trong trường hợp người dân bị ngừng sản xuất và không được bồi thường bằng tiền, thì sẽ được hỗ trợ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Mục “hỗ trợ khác” mà chính quyền quận Tân Bình có nói đến, thực ra không liên quan gì đến ‘lòng tốt’ mà là luật định, ở Điều 25, Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Nôm na, khi chính quyền quận Tân Bình muốn thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp ở khu vườn rau Lộc Hưng, thì bên cạnh chuyện phải bồi thường bằng tiền về đất và chi phí đầu tư còn lại vào đất, thì cư dân vườn rau Lộc Hưng còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, và các khoản hỗ trợ nhằm ổn định đời sống, sản xuất.

Nguyễn Cao -Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

(1) http://phuong6tanbinh.gov.vn/chu-truong-chinh-sach-ve-ho-tro-du-an-dau-tu-xay-dung-cum-truong-hoc-tai-phuong-6-quan-tan-binh/

(2)    http://www2.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=8813&ur=ngominhthuy

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s