Bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất trông xe để mất BuGi còn lớn tiếng hăm dọa khách hàng.
Không phải nói gì chứ cái Sân bay là bộ mặt Quốc Gia mà hỏng từ Hải Quan, An Ninh, cho đến bảo vệ…thối nát.

Nguồn video: Phủ Khai Phong

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s